پکیج اینستاگرام

پکیج جامع اینستاگرام - پلن1

پلن 1 - 1 ماهه

پست اختصاصی 15 عدد

استوری اختصاصی 15 عدد

مدیریت پیج دارد

مدیریت کامنت ندارد

مدیریت لایک هر پست 100 عدد

مدیریت دایرکت ندارد

مدیریت فالوور 1000 عدد

تعداد تبلیغ 2 عدد

تولید محتوا دارد

هشتگ نویسی دارد

طراحی بدنه دارد

تولید موشن گرافیک ندارد

تعداد تبلیغات ماهانه در هر پکبج الزامی میباشد

لیستی از پیج های تبلیغاتی به کارفرما ارائه خواهد شد

هزینه پرداخت تبلیغات در پیج های منتخب به عهده کار فرما میباشد

پکیج جامع اینستاگرام - پلن 2

پلن 2- 1 ماهه

پست اختصاصی 20 عدد

استوری اختصاصی 20 عدد

مدیریت پیج دارد

مدیریت کامنت ندارد

مدیریت لایک هر پست 200 عدد

مدیریت دایرکت ندارد

مدیریت فالوور 3000 عدد

تعداد تبلیغ 2 عدد

تولید محتوا دارد

هشتگ نویسی دارد

طراحی بدنه دارد

تولید موشن گرافیک 1 عدد به مدت زمان 15 ثانیه - پایه

تعداد تبلیغات ماهانه در هر پکبج الزامی میباشد

لیستی از پیج های تبلیغاتی به کارفرما ارائه خواهد شد

هزینه پرداخت تبلیغات در پیج های منتخب به عهده کار فرما میباشد

پکیج جامع اینستاگرام - پلن 3

پلن 3 - 1 ماهه

پست اختصاصی 20 عدد

استوری اختصاصی 20 عدد

مدیریت پیج دارد

مدیریت کامنت هر پست 5 عدد

مدیریت لایک هر پست 300 عدد

مدیریت دایرکت ندارد

مدیریت فالوور 3000 عدد

تعداد تبلیغ 3 عدد

تولید محتوا دارد

هشتگ نویسی دارد

طراحی بدنه دارد

تولید موشن گرافیک 1 عدد به مدت زمان 30 ثانیه - پایه

تعداد تبلیغات ماهانه در هر پکبج الزامی میباشد

لیستی از پیج های تبلیغاتی به کارفرما ارائه خواهد شد

هزینه پرداخت تبلیغات در پیج های منتخب به عهده کار فرما میباشد

پکیج جامع اینستاگرام - پلن 4

پلن 4- 1 ماهه

پست اختصاصی 30 عدد

استوری اختصاصی 30 عدد

مدیریت پیج دارد

مدیریت کامنت 10 عدد به ازای هر پست

مدیریت لایک هر پست 500 عدد

مدیریت دایرکت ندارد

مدیریت فالوور 5000 عدد

تعداد تبلیغ 4 عدد

تولید محتوا دارد

هشتگ نویسی دارد

طراحی بدنه دارد

تولید موشن گرافیک 1 عدد به مدت زمان 30 ثانیه - حرفه ای

تعداد تبلیغات ماهانه در هر پکبج الزامی میباشد

لیستی از پیج های تبلیغاتی به کارفرما ارائه خواهد شد

هزینه پرداخت تبلیغات در پیج های منتخب به عهده کار فرما میباشد

پکیج جامع اینستاگرام - پلن 5

پلن 5- 1 ماهه

پست اختصاصی 30 عدد

استوری اختصاصی 30 عدد

مدیریت پیج دارد

مدیریت کامنت 20 عدد به ازای هر پست

مدیریت لایک هر پست 500 عدد

مدیریت دایرکت ندارد

مدیریت فالوور 5000 عدد

تعداد تبلیغ 4 عدد

تولید محتوا دارد

هشتگ نویسی دارد

طراحی بدنه دارد

تولید موشن گرافیک 1 عدد به مدت زمان 60 ثانیه - حرفه ای

تعداد تبلیغات ماهانه در هر پکبج الزامی میباشد

لیستی از پیج های تبلیغاتی به کارفرما ارائه خواهد شد

هزینه پرداخت تبلیغات در پیج های منتخب به عهده کار فرما میباشد