هاست نامحدود

پلن 1

فضای هاست 1 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 2

فضای هاست 2 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 3

فضای هاست 3 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 4

فضای هاست 4 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 5

فضای هاست 5 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 6

فضای هاست 6 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 7

فضای هاست 7 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 8

فضای هاست 8 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 9

فضای هاست 9 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود

پلن 10

فضای هاست 10 گیگابایت

ترافيک ماهانه نامحدود

اکانت اف تي پي نامحدود

تعداد ديتابيس نامحدود

تعداد ساب دامين نامحدود

تعداد پارک دامين نامحدود

تعداد ایمیل نامحدود